• 3,452 بازدید
  • تاریخ:
  • ۰ نظر

روزی از دانشمندی ریاضیدان نظرش را در باره انسانیت پرسیدند، در جواب گفت:

اگر زن یا مرد دارای اخلاق باشند : نمره یک میدهیم ۱
اگر دارای زیبائی هم باشند پس یک صفر جلوی عدد یک میگذاریم: ۱۰
اگر پول هم داشته باشند ۲ تا صفر جلوی عدد یک میگذاریم : ۱۰۰
اگر دارای اصل و نسب هم باشند ۳ تا صفر جلوی عدد یک
میگذاریم: ۱۰۰۰
ولی اگر زمانی عدد ۱ رفت ( اخلاق )؛ چیزی به جز صفر باقی نمیماند، ۰۰۰
و صفر هم به تنهائی هیچ است . و آن انسان هیچ ارزشی ندارد .